לפרסום מודעת השתתפות בצער, צרו קשר (עד הסגירה)

אסתי גינדין (הררי) ז"ל

אהובתנו אסתי גינדין (הררי) ז"ל עזבה את עולמנו

הלוויה תַתקיים בַבית הַעלמין בַגדרה ביום בַ' יַ"ז בַאדר אַ' תַשפ"ד, 26.2.2024ַ , בַשעה 11ַ
יושבים שַבעה בַימים בַ-ה בַין הַשעות 16-21ַ ,10-14ַ
בבית הַמשפחה בַרח' הַגורן 2ַ (פינת הַורוביץ 11ַ ) גדרה.
ביום וַ' 9-14ַ ובמוצ"ש 19:30-21ַ בגדרה וַבעפרה (המטע 3ַ)

אבלים: בעלה: יַעקב גַינדין
בנותיה: תַמר עַילם וַמיכל גַינדין
אחיותיה: שַרה (אוקי) יַשראלי וַאילה (ללוק) פַרומקין
הנכדים: עַומר, עַנת, נַגה, זַיו וַאור
האחיינים, הַמשפחה הַמורחבת, חַבריה וַאוהביה

ה טַּו בַ הַוּא
ח סַ רַמַ גַ ןַ
אַ בַל לַֹא חַ סַ רַ
או נַ יַם.
ה טַּו בַ לַֹא צַ רַ יַךְ כ חַ הוּאבַ עַ צַ מַו כ וַח ה טַּו בַ הוּא
בַן אַַ למַ וַ תַ רישרד קַריניצקי
תרגום דַויד וַינפלד

אתם משאירים פרטים ואנחנו מייד חוזרים

כדי להפוך את הפנייה ליעילה יותר, באפשרותכם לכתוב לנו בעניין המודעה שאתם מבקשים לפרסם, כדי שנגיע מוכנים לשיחה… :)